menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Modernizacja dwóch obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła BFB 180 K3 w EC4

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: aneta.stachurska@veolia.com , podając w tytule numer przetargu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.
Biuro w Łodzi,
92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5,
Recepcja budynek „E”
w terminie do dnia 28.02.2018r. do godz.12.00.

Plik do pobrania Ogłoszenie