menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach programu wsparcie otrzymają projekty energetyczne związane z likwidacją niskiej emisji. Budżet w nowej perspektywie wynosi ponad 27,4 mld euro z funduszy europejskich (FE).

 

Program Operacyjny Infrastruk­tura i Środowisko będzie najwięk­szym źródłem funduszy unijnych. Na dofinansowanie projektów w ramach sektora energetyki zostanie przezna­czonych blisko 2,85 mld euro z Fundu­szu Spójności oraz Europejskiego Fun­duszu Rozwoju Regionalnego.

 

Beneficjentami POIiŚ będą także przedsiębiorstwa ciepłownicze, któ­rych działania będą między innymi realizowanie w obszarze zmniejszania emisyjności gospodarki. W ramach inwestycji dotyczących likwidacji ni­skiej emisji wsparcie będzie ukierunkowane na projekty związane z przebudową istniejących systemów ciepłow­niczych oraz likwidacją wę­złów grupo­wych celem zmniejszenia strat na prze­syle, budową nowych odcin­ków sieci cieplnej w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, a także likwidacją indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budyn­ków  do  sieci  ciepła  systemowego.

 

Działania te powinny być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód. Priorytetowo wspierane będą inwestycje na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia pyłów PM10.

 

Projekty, które będą ubiegały się o dofinansowanie powinny być wpisane do strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) realizowanych przez miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, bądź do gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Brak tych dokumentów, bądź brak inwestycji ciepła systemowego na liście zadań w tych dokumentach uniemożliwi praktycznie firmom korzystanie ze środków unijnych. Z informacji uzyskanych . w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej póki co 1/3 gmin ma przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Tekst w całości zaczerpnięty z Magazynu Ciepła Systemowego numer 1(26)/2015

Menu główne