menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Niska emisja - trujący problem

W Polsce 18 proc. mieszkań ogrzewanych jest piecami. Spalane jest w nich około 6 min ton węgla, a także śmieci, papier, plastik, butelki po napojach, folie czy stare meble, które są źródłem zanieczyszczeń oraz toksycznych i rakotwórczych substancji. Alternatywą może być ciepło systemowe, które jest oszczędniejsze i czystsze.

 

W Polsce największy udział w za­nieczyszczeniach powietrza ma niska emisja. To emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów po­chodząca z pieców lub kotłowni wę­glowych, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny, najczęściej ta­nim surowcem o kiepskiej jakości. Do 18 proc. mieszkań ogrzewanych piecami węglowymi należy dodać 5 proc. mieszkań ogrzewanych przez kotłownie lokalne, tzw. etażowe, a tak­że 8 proc. ogrzewanych przez kotłow­nie węglowe małej mocy cieplnej, czyli do 5 MW.

 

Z danych CORINAIR (przyjętych przez Europejską Agencję Środowiska) wynika, że w Polsce podczas spalania paliw o niskiej sprawności powstaje prawie 40 proc. emisji tlenku węgla, 18 proc. dwutlenku siarki, 9 proc. tlen­ków azotu i ponad 17 proc. niemetanowych lotnych związków organicznych. To znacznie przewyższa emisję ko­munikacyjną. Jej szkodliwość to 28 proc. tlenku węgla, 42 proc. tlenków azotu i 28 proc. niemetanowych lot­nych związków organicznych. Indywidualne piece węglowe są bardzo dużym i trującym problemem. Ten sposób produkcji ciepła jest całko­wicie pozbawiony kontroli, a paliwem jest dosłownie wszystko, co może zo­stać spalone w domowych warunkach.

 

Ciepło i czysto

Produkcja ciepła systemowego jest w pełni monitorowana, a emisja zanieczyszczeń maksymalnie ograni­czana przez różnego rodzaju filtry i in­stalacje. Sprawność jego wytwarzania sięga 85 proc, co wskazuje że jest to je­den z najefektywniejszych sposobów wytwarzania energii w Polsce. Cie­pło dostarczane do odbiorców prze­syłane jest siecią, której sprawność przekracza 87 proc. Łącznie efektyw­ność tego sposobu ogrzewania jest bli­ska 75 proc.

Mówiąc o efektywności, mamy na myśli oszczędność paliw i ogra­niczenie wpływu na środowisko. Do ogrzania milionów mieszkań indywi­dualnymi piecami zużyjemy niemal dwa razy więcej węgla, niż w przypad­ku wytworzenia ciepła systemowego. Zmieniając piec na ciepło systemowe, moglibyśmy zmniejszyć nie tylko ilość spalanego paliwa, ale i emisję zanie­czyszczeń. Z danych przedstawionych w infogarfice wynika, iż ciepło syste­mowe jest zdecydowanie czystsze.

 

Całkowite wyeliminowanie ogrze­wania piecowego nie jest możliwe. Są trudności, tam gdzie jest go najwięcej, np. w ścisłych centrach miast, gdzie położenie ciepłociągu wymaga wy­kopów w obszarach gęsto zabudowa­nych, niekiedy zabytkowych. Przekonanie do przechodzenia na ciepło systemowe jest obarczone błędnym przeświadczeniem, iż jest ono dużo droższe niż piec. Koszt paliwa do indywidualnego ogrzewania jest niższy, ale do tego trzeba doliczyć koszty obsługi, eksploatacji, modernizacji etc. Różnica w cenie nie jest kolosalna, ale korzyści już tak - bezpieczeństwo, komfort i bezobsługowość. Koszt ogrzewania w piecu kształtuje się na poziomie 32-48 zł/GJ, natomiast średni koszt ciepła systemowego wynosi ok. 46 zł/GJ.

 

Przykłady likwidacji niskiej emisji

Program likwidacji niskiej emisji to proces ciągły, realizowany przez niemal wszystkich dostawców ciepła systemowego. W Krakowie MPEC S.A. w latach 1990-2004 zlikwidował 382 kotłownie węglowe, a 1595 pieców i 45 kotłowni w okresie 2005-2011. Zainstalowana moc cieplna wzrosła o 9,88 MW. W ubiegłym roku zlikwidowano kolejne 362 piece i 8 kotłowni, a w ich miejsce zainstalowano 1,18 MW.

W latach 1992-2008 ECO SA zlikwidowało 579 kotłowni węglowych. Modernizacji poddano również 110 kotłowni, podnosząc ich sprawność i dostosowując je do norm emisyjnych. Przeznaczono na ten cel około 180 min zł. W wyniku przeprowadzonych inwestycji w opolskiej spółce zmniejszono roczne zużycie paliwa o ok. 106 tys. ton rocznie.

Projekt, „Miasto Kamienic" realizowany jest w Łodzi i dotyczy rewitalizacji Śródmieścia miasta. Dalkia [obecnie Veolia – przyp red.] jest jego partnerem. W latach 2012-2015 do rewitalizacji przeznaczone są ok. 133 kamienice. Podstawowym założeniem jest ograniczenie niskiej emisji, ale również poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynkach i jakości życia mieszkańców. Od 2012 r. ciepłem systemowym zasilanych jest już 12 pierwszych kamienic (1,7 MW), a w 2013 r. podłączonych będzie 41 kolejnych obiektów.

 

Tekst w całości zaczerpnięty z Magazynu Ciepła Systemowego - numer 1 (18)/2013

Menu główne