menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 2 (2 zadania)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 2 w podziale na zadania:
Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej al. Kościuszki od K-280 do PS-286. 
Zadanie 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2022 do K-2022/13 z przyłączami ul. Elektronowa - etap 2b przejście pod ul. Obywatelską wraz z przyłączami
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5874/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1104741
 
Data ogłoszenia: 17.04.2018r
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 18.05.2018r godz.13.00
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności
26.04.2018
Zamawiający informuje, że w Bazie Konkurencyjności zostały zamieszczone w postaci osobnych plików (w tym również wersje edytowalne) formularze do wypełnienia przez Wykonawców

30.04.2018

Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedzi na pytania wykonawcy zadane w dniu 30.04.2018 (do pobrania plik o nazwie 5874-18-Odpowiedzi_180430)

07.05.2018

Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej korektę zestawienia materiałów dla Zadania 1 (do pobrania plik o nazwie 5874-18-Zad.1_Zestawienie materiałów korekta)

14.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Projekt organizacji ruchu dla Zadania 1 (do pobrania plik o nazwie 5874-18-Zad.1_Projekt organizacji ruchu)
16.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Kokurencyjności i na stronie internetowej odpowiedzi na pytania wykonawców przesłane w dniu 10.05.2018 i 11.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 5874-18-Odpowiedzi_180516)
29.05.2018
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5874/18 o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej al. Kościuszki od K-280 do PS-286” (do pobrania plik o nazwie 5874-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1) oraz w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2022 do K-2022/13 z przyłączami ul. Elektronowa - etap 2b przejście pod ul. Obywatelską wraz z przyłączami " (do pobrania plik o nazwie 5874-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2)
 

Plik do pobrania 5874-18-Dokumentacja techniczna Zadanie 2

Plik do pobrania 5874-18-Dokumentacja techniczna Zadanie 1

Plik do pobrania 5874-18-Odpowiedzi_180430

Plik do pobrania 5874-18-Zad.1_Zestawienie materiałów korekta

Plik do pobrania 5874-18-Zad.1_Projekt organizacji ruchu

Plik do pobrania 5874-18-Odpowiedzi_180516

Plik do pobrania 5874-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1

Plik do pobrania 5874-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2

Menu główne