menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 1 (8 zadań)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 1 w podziale na zadania:
Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kierunku Źródłowej 52 oraz Spornej 5.
Zadanie 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/42 do K-322/432/1 ul. Sienkiewicza,
Zadanie 3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/39 do K-322/42 wraz z przyłączem do bud. ul. Sienkiewicza 88,
Zadanie 4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną przy budynku 1 ul. Karolewska 13a do K-709A i od K-707A do połączenia z siecią preizolowaną na wysokości bud. przy ul. Skłodowskiej 30, wraz z przyłączami - etap 1 od Karolewskiej 13a do K709A wraz przyłączami,
Zadanie 5: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną przy budynku 1 ul. Karolewska 13a do K-709A i od K-707A do połączenia z siecią preizolowaną na wysokości bud. przy ul. Skłodowskiej 30, wraz z przyłączami - etap 2 od K-707A do Skłodowskiej 30,
Zadanie 6: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-617/20 do K-32 wraz z przyłączami, w rejonie ulic Lokatorska, Tuszyńska, Paderewskiego. Etap 1 - przyłącze do budynku przy ul. Tuszyńskiej 32A,
Zadanie 7: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka
Zadanie 8: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami.
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/6046/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1108382
 
Data ogłoszenia: 30.04.2018r
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 06.06.2018r godz.13.00
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności
09.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedź na pytanie Wykonawcy zadane w dniu 09.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Odpowiedzi_180509)
16.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w dniu 10.05.2018 i 14.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Odpowiedzi_180516)
18.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedź na pytanie Wykonawcy zadane w dniu 15.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Odpowiedzi_180518)
22.05.2018
Zamawiający informuje, że umieścił na swojej stronie internetowej brakującą część dokumentacji technicznej dla zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kierunku Źródłowej 52 oraz Spornej 5. (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Dokumentacja techniczna Zadanie 1 Uzupełnienie). W związku z powyższym Zamawiający przesunął termin złożenia ofert na dzień 04.06.2018. Zaktualizowana została Część I SWZ w zakresie terminu złożenia ofert. Zaktualizowana Część I SWZ została opublikowana w Bazie Konkurencyjności
01.06.2018
Zamawiający informuje, że zmienił terminy realizacji dla zadań 4, 5 i 6. W związku z powyższym Zamawiający przesunął termin złożenia ofert na dzień 06.06.2018. Zaktualizowana została Część I SWZ w zakresie terminu złożenia ofert, Rozdziału VII pkt.2.2 oraz załącznika nr 8 do SWZ. Zaktualizowana została Część III SWZ w zakresie terminów realizacji zadań 4, 5 i 6
12.06.2018
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5835/18 o udzielenie zamówienia w zakresie:
Zadania 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kierunku Źródłowej 52 oraz Spornej 5 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1),
Zadania 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/42 do K-322/432/1 ul. Sienkiewicza (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2),
Zadania 3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/39 do K-322/42 wraz z przyłączem do bud. ul. Sienkiewicza 88 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3),
Zadania 4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną przy budynku 1 ul. Karolewska 13a do K-709A i od K-707A do połączenia z siecią preizolowaną na wysokości bud. przy ul. Skłodowskiej 30, wraz z przyłączami - etap 1 od Karolewskiej 13a do K709A wraz przyłączami (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.4),
Zadania 5: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną przy budynku 1 ul. Karolewska 13a do K-709A i od K-707A do połączenia z siecią preizolowaną na wysokości bud. przy ul. Skłodowskiej 30, wraz z przyłączami - etap 2 od K-707A do Skłodowskiej 30 (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5),
Zadania 6: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-617/20 do K-32 wraz z przyłączami, w rejonie ulic Lokatorska, Tuszyńska, Paderewskiego. Etap 1 - przyłącze do budynku przy ul. Tuszyńskiej 32A (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.6),
Zadania 7: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.7)
Zadania 8: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.8).
12.06.2018
Zamawiający informuje, że w zawiadomieniu o wyborze oferyty dla Zad.3 "Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/39 do K-322/42 wraz z przyłączem do bud. ul. Sienkiewicza 88" nastąpiła omyłka pisarska nie mająca wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty polegająca na zamienieniu nazw Wykonawców oferty 2 i 3. Zamawiający umieścił na stronie zaktualizowaną informację o wyborze oferty (do pobrania plik o nazwie 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3 korekta). Poprzednia informacja została usunięta ze strony Zamawiającego.
 

 

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 1

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 2

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 3

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 4

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 5

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 6

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 7

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 8

Plik do pobrania 6046-18-Odpowiedzi_180509

Plik do pobrania 6046-18-Odpowiedzi_180516

Plik do pobrania 6046-18-Odpowiedzi_180518

Plik do pobrania 6046-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 1 Uzupełnienie

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.4

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.6

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.7

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.8

Plik do pobrania 6046-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3 korekta

Menu główne