menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2 (1 zadanie)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 ul. Podrzeczna do K-231 ul. Smugowa 
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5419/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1111463 
 
Data ogłoszenia: 15.05.2018r 
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 15.06.2018r godz.13.00 
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna 
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności
07.06.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie inrnetowej odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w dniu 06.06.2018 (do pobrania plik o nazwie 5419-18-Odpowiedzi_180607)
19.06.2018
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr MZ/JA/5419/18 o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 ul. Podrzeczna do K-231 ul. Smugowa (do pobrania plik o nazwie 5419-18-Zawiadomienie wybór oferty)

 

Plik do pobrania 5419-18-Dokumentacja techniczna

Plik do pobrania 5419-18-Odpowiedzi_180607

Plik do pobrania 5419-18-Zawiadomienie wybór oferty

Menu główne