menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2. (1 zadanie)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2. Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 5 od K-313/13 do K-280/20 wraz ze wszystkimi przyłączami
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: ZIT/MZ/JA/6530/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1146435 
 
Data ogłoszenia: 30.10.2018r 
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 30.11.2018r godz.11.00 
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna 
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności

Plik do pobrania 6530/18 Dokumentacja techniczna

Menu główne