×

Ustawodawca określa precyzyjnie składniki opłat za ciepło i sposób ich naliczania.

Na mocy przepisów Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa ciepłowniczego zawiera:

 1. ceny za zamówioną moc cieplną – wyrażone w złotych za MW;
 2. ceny ciepła – wyrażone w złotych za GJ;
 3. stawki opłat stałych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;
 4. stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za GJ;
 5. ceny nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin – wyrażone odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę.

„Rodzaje opłat pobieranych od Odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła (…) a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

 1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;
 2. opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej;
 3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
 4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej”.

Jak widać z powyższego, wysokość faktur za ciepło wystawianych dla Odbiorców – m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe, w poszczególnych miesiącach będzie zróżnicowana, w zależności od ilości pobranego ciepła. Odbiorcy natomiast, na podstawie prognozowanych rocznych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, w oparciu o zasady ustalone w wewnętrznych regulaminach, określają sposób rozliczeń z mieszkańcami.

Na mocy przepisów – sam Odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Ustawodawca ograniczył częstotliwość zmian mocy zamówionej: zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez Odbiorcę, lecz co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła. Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego w terminie i w formie przewidzianej w umowie.

Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła zawartej z Veolia Energia Łódź S.A., zmiana wielkości mocy zamówionej może nastąpić w drodze aneksu do umowy sprzedaży ciepła wyłącznie od 1 października danego roku. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek dostosowania urządzeń węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej do nowego zapotrzebowania mocy cieplnej, tak aby zapewnić prawidłową pracę w/w urządzeń oraz pokrycie kosztów z tym związanych. Nowe wielkości mocy zamówionej Odbiorca zgłasza w terminie do dnia 30 czerwca – przesyłając stosowny wniosek (wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej).

Veolia Energia Łódź zapewnia dostawy ciepła systemowego przez cały rok.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej może nastąpić w ciągu 36 godzin od złożenia pisemnego wniosku. Zgłoszenia od odbiorców przyjmowane są w systemie 24-godzinnym (w ciągu całej doby), przy czym czas rozpoczęcia czynności załączenia liczony jest od godziny 7.00 dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Wnioski należy przesyłać do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego Spółki drogą e-mailową na adres:

rejon1.lodz@veolia.com

rejon2.lodz@veolia.com

Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Sprzedawcy. Warunkiem dotrzymania w/w terminu jest zapewnienie przez odbiorców niezwłocznego dostępu do pomieszczeń węzła oraz właściwe przygotowanie instalacji wewnętrznych wszystkich uruchamianych węzłów. Sprzedawca wykonuje na zlecenie odbiorcy czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez odbiorcę obiektów.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są nieodpłatnie – w przypadku, gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na:

 1. rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłączeniu tego obiektu do sieci ciepłowniczej,
 2. rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego obiektu,
 3. przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po rozpoczęciu dostarczania ciepła.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są odpłatnie za każde dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów zgodnie z „Cennikiem usług okołociepłowniczych i opłat dodatkowych Veolia Energia
Łódź S.A.” , zamieszczonym na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/

Okres rozliczeniowy wskazany jest na odwrocie faktury VAT – bądź w załączniku do faktury (jeżeli faktura obejmuje kilka odbiorów – odrębnie dla poszczególnych odbiorów).

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do wystawienia faktury sprzedaży ciepła znajdują się nad kodem kreskowym na fakturze.

1 2 3 4 5 6