×

Na mocy przepisów – sam Odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Ustawodawca ograniczył częstotliwość zmian mocy zamówionej: zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez Odbiorcę, lecz co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła. Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego w terminie i w formie przewidzianej w umowie.

Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła zawartej z Veolia Energia Łódź S.A., zmiana wielkości mocy zamówionej może nastąpić w drodze aneksu do umowy sprzedaży ciepła wyłącznie od 1 października danego roku. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek dostosowania urządzeń węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej do nowego zapotrzebowania mocy cieplnej, tak aby zapewnić prawidłową pracę w/w urządzeń oraz pokrycie kosztów z tym związanych. Nowe wielkości mocy zamówionej Odbiorca zgłasza w terminie do dnia 30 czerwca – przesyłając stosowny wniosek (wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej).