×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 . Zad.25 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-902 Aleksandrowska do K-9 ul. Szparagowa

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2023/0004/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2023-2419-153557

Data ogłoszenia postępowania: 06.04.2023r

Termin składania ofert: 08.05.2023r godz.12.00

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:

Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2023/0004/P/P.

15.01.2023

Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2023/0004/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej Etap II cz. 1. Zad.25 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-902 Aleksandrowska do K-9 ul. Szparagowa (do pobrania plik o nazwie 2023-0004-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.25)