×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 2 . Zad.18b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od EC-4 (WSO) do K-4416 ul. Bacewicz – etap 1B od K-4405 do nowej komory połączeniowej K-4406

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0094/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-136487

Data ogłoszenia postępowania: 25.11.2022r

Termin składania ofert: 12.01.2023r godz.12.00

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0094/P/P.

19.12.2022
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania na platformie zakupowej plik o nazwie „2022-0094-Odpowiedzi_221219”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na zadane pytania i udzielone odpowiedzi zmienia termin złożenia ofert na dzień 10.01.2023 godz.12.00.

09.01.2023
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Treść wyjaśnień stanowi załącznik do ogłoszenia.  Zamawiający zaktualizował załączniki nr 4, 4A i 4B do umowy dotyczące ubezpieczenia. Pliki do pobrania z platformy zakupowej i bazy konkurencyjności. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na zadane pytania i udzielone odpowiedzi zmienia termin złożenia ofert na dzień 12.01.2023 godz.12.00.

15.02.2023
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2022/0094/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 2. Zad.18b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od EC-4 (WSO) do K-4416 ul. Bacewicz – etap 1B od K-4405 do nowej komory połączeniowej K-4406 (do pobrania plik 2022-0094-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.18b)