×

Co to jest taryfa dla ciepła i co zawiera?

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych
w nim odbiorców, w trybie określonym ustawą.

Taryfa dla ciepła podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonemu
w umowie.

Taryfa przedsiębiorstwa ciepłowniczego zawiera:

1) ceny za zamówioną moc cieplną – wyrażone w złotych za MW;

2) ceny ciepła – wyrażone w złotych za GJ;

3) stawki opłat stałych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy
cieplnej;

4) stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za GJ;

5) ceny nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków
w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin – wyrażone odpowiednio w złotych
za metr sześcienny lub za tonę.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, jakie są zawarte na fakturze za ciepło są wyspecyfikowane zgodne z obowiązującą taryfą przedsiębiorstwa energetycznego oraz umową sprzedaży/kompleksową dostarczania ciepła.

Na podstawie cen wyrażonych w złotych za MW wyliczane są opłaty stałe, a pozostałe ceny i stawki są podstawą do obliczenia  opłat zmiennych. Opłaty stałe zależą od ilości zamówionej mocy cieplnej, a zmienne od ilości zużytego ciepła.

Taryfa dla ciepła Veolia Energia Łódź S.A. jest publikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego, jest także udostępniana odbiorcom w Biurze Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/

Co to jest „grupa taryfowa” w Taryfie dla ciepła?

Taryfa dla ciepła zawiera podział odbiorców na grupy taryfowe.

Grupa taryfowa oznacza grupę odbiorców korzystających z usług związanych
z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Przedsiębiorstwo energetyczne kształtuje taryfę odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło, rodzaju odbiorców
i charakteru ich zapotrzebowania na ciepło.

Ceny lub stawki opłat mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych odpowiednio do kosztów uzasadnionych.

Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku
z dostarczaniem ciepła do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów:

1)  rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów;

2)  źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą;

3)  sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci
określonego nośnika ciepła;

4)  miejsca dostarczania ciepła;

5)  zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub
dystrybutora ciepła;

6)  wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących
niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła;

7)  wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia
wykorzystania mocy cieplnej.