×

Kto jest Odbiorcą ciepła?

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przez odbiorcę końcowego rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu energii na własny użytek. Przez  odbiorcę ciepła w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu ciepła wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. W przypadku  odbiorcy ciepła w budynku wielolokalowym, umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem ciepłowniczym właściciel budynku, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów). Administratorzy/Zarządcy budynków rozwiązują problemy podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale wewnętrznymi przepisami.

Od czego zależy cena ciepła? Czy ceny różnią się w zależności od miejsca/dzielnicy zamieszkania bądź położenia obiektu, w którym znajduje się węzeł cieplny?

Ceny i stawki opłat za ciepło nie są uzależnione od miejsca/dzielnicy zamieszkania czy też położenia obiektu, w którym znajduje się węzeł cieplny. Zależą one od grupy taryfowej, do której należy Odbiorca. Podziału Odbiorców na poszczególne grupy taryfowe dokonano zgodnie z par. 10 rozporządzenia taryfowego. Zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania zawiera Taryfa dla ciepła, zatwierdzana każdorazowo przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak rozliczane są koszty ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej?

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.  W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, umowę sprzedaży ciepła zawiera Spółdzielnia,  która jest zobowiązana rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów). Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Spółdzielnia rozwiązuje problem podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe wewnętrznymi przepisami. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła.

Spółdzielnia wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”.
W Spółdzielniach Mieszkaniowych  regulaminy te ustalane są przez odpowiednie władze Spółdzielni, zgodnie z procedurami określonymi w statucie.

W przypadku wątpliwości co do sposobu i wysokości wnoszonych opłat za dostarczone ciepło, możliwe jest wyjaśnienie tej sprawy z organami Spółdzielni.

Jak rozliczane są koszty ciepła we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku domów wielolokalowych, umowę sprzedaży ciepła zawiera właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów). Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Wspólnotą Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wspólnota rozwiązuje problem podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe wewnętrznymi przepisami. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. Wspólnota wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”.
We wspólnotach mieszkaniowych regulaminy te ustalane są zgodnie z procedurami przyjętymi we wspólnocie dla zarządu nieruchomością wspólną, o której mowa w ustawie  o własności lokali.

W przypadku wątpliwości co do sposobu i wysokości wnoszonych opłat za dostarczone ciepło, możliwe jest wyjaśnienie tej sprawy z Administratorem/ Zarządzającym bądź organami Wspólnoty.

Dlaczego Administrator/Zarządca pobiera opłaty przez cały rok, nawet wtedy, gdy ciepło dostarczane jest tylko w sezonie grzewczym?

Ustawodawca określa precyzyjnie składniki opłat za ciepło i sposób ich naliczania. Na mocy przepisów, Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa ciepłowniczego zawiera:

 1. ceny za zamówioną moc cieplną – wyrażone w złotych za MW;
 2. ceny ciepła – wyrażone w złotych za GJ;
 3. stawki opłat stałych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;
 4. stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za GJ.
 5. ceny nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin – wyrażone odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

„Rodzaje opłat pobieranych od Odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła (…) a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

 1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;
 2. opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej;
 3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
 4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej”.

Jak widać z powyższego, wysokość faktur za ciepło wystawianych dla Odbiorców – m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe, w poszczególnych miesiącach będzie zróżnicowana, w zależności od ilości pobranego ciepła. Odbiorcy natomiast, na podstawie prognozowanych rocznych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, w oparciu o zasady ustalone w wewnętrznych regulaminach, określają sposób rozliczeń z mieszkańcami.

Ile kosztuje 1 metr sześcienny  (m3) ciepłej wody użytkowej?

Veolia Energia Łódź S.A. sprzedaje ciepło w GJ na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – a Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa rozlicza się  z lokatorami za m3 wody. Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Wysokość jednostkowego kosztu podgrzania 1m3 wody uzależniona jest od wielu czynników takich jak intensywność korzystania z ciepłej wody, stan techniczny instalacji cwu, rozległość tej instalacji czy odległość ją dzieląca od węzła cieplnego, w którym następuje jej faktyczne podgrzanie. Mimo, że dostawca ciepła stosuje jednakowe ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców zaliczonych do tej samej grupy taryfowej, jednostkowa cena podgrzania 1m3 wody może się znacząco różnić w poszczególnych obiektach, z uwagi na czynniki wymienione powyżej.

Co to jest zamówiona moc cieplna, kiedy i jak można ją zmienić?

Na mocy przepisów – sam Odbiorca ustala zamówioną moc cieplną. Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Ustawodawca ograniczył częstotliwość zmian mocy zamówionej: zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez Odbiorcę, lecz co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła. Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego w terminie i w formie przewidzianej w umowie.

Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła zawartej z Veolia Energia Łódź S.A., zmiana wielkości mocy zamówionej może nastąpić w drodze aneksu do umowy sprzedaży ciepła wyłącznie od 1 października danego roku. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek dostosowania urządzeń węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej do nowego zapotrzebowania mocy cieplnej, tak aby zapewnić prawidłową pracę w/w urządzeń oraz pokrycie kosztów z tym związanych. Nowe wielkości mocy zamówionej Odbiorca zgłasza w terminie do dnia 30 czerwca – przesyłając stosowny wniosek (wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej).

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków:

 • węzły indywidualne
 • węzły grupowe (obsługujące więcej niż jeden obiekt)

Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji:

 • węzły jednofunkcyjne
 • wielofunkcyjne

Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji:

 • węzły centralnego ogrzewania
 • węzły centralnej ciepłej wody użytkowej
 • węzły ciepła technologicznego

Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej:

 • węzły jednostopniowe
 • węzły dwustopniowe

Podział ze względu na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł:

 • węzły zasilane wodą gorącą
 • węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną

Każdy budynek ma swoje specyficzne zapotrzebowanie na ciepło, każde przedsiębiorstwo ciepłownicze ma swoje  techniczne wymagania przyłączeniowe, a każdy mieszkaniec ma indywidualne nawyki w zakresie ogrzewania. Kryteria te mają wpływ na wybór węzła cieplnego do rozdziału ciepła w budynkach.

Jaka jest różnica między licznikiem ciepła a podzielnikiem kosztów kupionego ciepła?

Rozliczenia pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą ciepła prowadzone są na podstawie wskazań układu pomiarowego, licznika ciepła, tj.  przyrządu pomiarowego  przeznaczonego do pomiaru zużycia ciepła, podlegającego kontroli metrologicznej organów administracji miar  w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia, zatwierdzania typu. Ciepłomierz mierzy strumień objętości nośnika ciepła oraz temperaturę nośnika ciepła. Zmierzone wartości fizyczne są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ).

Jedną z metod podziału kosztów zakupionego ciepła na poszczególnych użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych jest metoda z zastosowaniem podzielników kosztów ogrzewania. Podzielniki kosztów ciepła nie są urządzeniami pomiarowymi, nie podlegają wiec legalizacji. Ich wskazania nie pokazują ilości jednostek ciepła odebranego przez grzejnik, na którym zostały zainstalowane.  Pozwalają jednak obliczyć udział poszczególnych grzejników w ogólnej ilości ciepła dostarczanego do całego budynku.

Kiedy następuje rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego? Czy w sprawie włączenia/wyłączenia ciepła muszę wystąpić z pisemnym wnioskiem?

Veolia Energia Łódź zapewnia dostawy ciepła systemowego przez cały rok. Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej może nastąpić w ciągu 36 godzin od złożenia pisemnego wniosku. Zgłoszenia od odbiorców przyjmowane są w systemie 24-godzinnym (w ciągu całej doby), przy czym czas rozpoczęcia czynności załączenia liczony jest od godziny 700  dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Wnioski należy przesyłać do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego Spółki drogą e-mailową na adres:

rejon1.lodz@veolia.com

rejon2.lodz@veolia.com

Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Sprzedawcy. Warunkiem dotrzymania w/w terminu jest zapewnienie przez odbiorców niezwłocznego dostępu do pomieszczeń węzła oraz właściwe przygotowanie instalacji wewnętrznych wszystkich uruchamianych węzłów. Sprzedawca wykonuje na zlecenie odbiorcy czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez odbiorcę obiektów.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są nieodpłatnie – w przypadku, gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na:

 • rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłączeniu tego obiektu  do sieci ciepłowniczej,
 • rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego obiektu,
 • przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po rozpoczęciu dostarczania ciepła.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są odpłatnie za każde dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów zgodnie z „Cennikiem usług okołociepłowniczych i opłat dodatkowych Veolia Energia Łódź S.A.”, zamieszczonym na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/

Kto decyduje o rozpoczęciu/zakończeniu dostaw ciepła do obiektu?

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektu (-ów) podejmują Odbiorcy mający podpisane z Veolia Energia Łódź S.A. umowy sprzedaży ciepła. Zwracają się oni w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego Spółki, przesłanym drogą e-mailową na adres:

rejon1.lodz@veolia.com

rejon2.lodz@veolia.com

W przypadku odbiorców zbiorowych (domów wielolokalowych), możliwe jest podejmowanie decyzji przez osoby lub jednostki upoważnione do reprezentowania tych Odbiorców, np. we Wspólnocie Mieszkaniowej przez Administratora/Zarządcę nieruchomości.

Gdzie znajduje się miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa ciepłowniczego i instalacji podmiotu przyłączanego do sieci cieplnej?

Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub odbiorcy za urządzenia i instalacje cieplne, jest miejsce określone w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ustalenie miejsca rozgraniczenia własności ma podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie sieci czy przyłącza. Przy czym przez „przyłącze” rozumie się odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorcy za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący instalacje z instalacjami odbiorcy w obiektach.

W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła,  warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą.

W przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa ciepłowniczego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy, warunki przyłączenia instalacji odbiorczej powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej między przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą.

Jakie obowiązki i uprawnienia ma Odbiorca ciepła podczas przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne?

Przepisy prawne regulują zasady przeprowadzania przez przedsiębiorstwa energetyczne kontroli legalności pobierania paliw lub energii (m.in. ciepła), kontroli  układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń. Przez  układ pomiarowy  rozumie się liczniki ciepła albo inne przyrządy pomiarowe lub rozliczeniowo – pomiarowe wraz z układami połączeń między nimi, służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła.

Celem przeprowadzanej u odbiorcy kontroli jest:

 1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – wyjaśnienie przyczyn ich powstania;
 2. ustalenie, czy miało miejsce pobieranie ciepła bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego;
 3. sprawdzenie dotrzymania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystania ciepła z warunkami określonymi w umowie.

Przedsiębiorstwo energetyczne może przeprowadzić kontrolę:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Odbiorcy.

Kontrolę na wniosek Odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne  przeprowadza w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z przepisami kontrola musi być przeprowadzana przez upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz legitymacji służbowych. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u Odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy. Kontrola w lokalu mieszkalnym może być przeprowadzona w godzinach od 7 do 20, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

W ramach kontroli Odbiorca jest zobowiązany do:

 1. zapewnienia dostępu do urządzeń technicznych oraz wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą;
 2. udzielania kontrolującym wszelkich wyjaśnień.

Kontrolujący mają prawo:

 1. wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie jest przeprowadzana kontrola, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej;
 2. przeprowadzać, w ramach kontroli, niezbędne przeglądy urządzeń będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywać prace związane z ich eksploatacją lub naprawą oraz przeprowadzać ich badania i pomiary;
 3. zbierać i zabezpieczać dowody dotyczące nielegalnego pobierania ciepła, a także naruszania przez Odbiorcę warunków używania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Z przeprowadzonej kontroli  kontrolujący sporządzają  protokół, w którym zamieszczają dokonane w trakcie kontroli ustalenia. Odbiorca otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, drugi egzemplarz zachowują kontrolujący. Odbiorcy lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Odbiorca może również odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zawiadamia na piśmie odbiorcę  lub osobę przez niego upoważnioną o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku uszkodzenia licznika jak można ustalić wysokość opłat za dostarczone ciepło?

Sposób w jaki jest rozliczane pobrane ciepło w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań licznika, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, jest wskazany w zawartej z przedsiębiorstwem ciepłowniczym umowie sprzedaży ciepła.

Gdzie znajdę informacje o przerwach w dostawie ciepła?

Informacje o przerwach w dostawie ciepła można znaleźć na stronie internetowej Spółki – w zakładce: https://energiadlalodzi.pl/przerwy/

Czy za przerwy w dostawach ciepła także należą się bonifikaty?

Ciągłość dostawy ciepła jest jednym z parametrów określających jakość dostaw ciepła. Niedotrzymanie parametrów jakościowych ma wpływ na określenie należności za pobrane ciepło z tytułu realizacji zawartej z odbiorcą umowy. Na mocy przepisów, odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła w zakresie:

 1. terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania
 2. planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim.

Wysokość bonifikat, o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej, ustala się w następujący sposób:

 1. jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie;
 2. jeżeli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła.

Gdzie zgłaszać przypadki awarii czy nieprawidłowej pracy węzła cieplnego?

Awarie sieci ciepłowniczej oraz nieprawidłową pracę węzłów cieplnych prosimy zgłaszać telefonicznie bądź e-mailowo na adresy wskazane w zakładce Pogotowie ciepłownicze: https://energiadlalodzi.pl/strefa-miejska/pogotowie-cieplownicze/

Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła?

Na podstawie ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że:

 • instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
 • nastąpił nielegalny pobór ciepła.

Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.

Zgodnie z ustawą –  Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 • odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło,
 • zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, a uprzednio odbiorca został już powiadomiony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy,
 • przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Dość często odbiorcy, którzy wszczęli procedurę reklamacyjną w związku z otrzymanym rozliczeniem za ciepło, uiszczają opłatę jedynie w kwocie, jaka ich zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu nośników energii. Zazwyczaj jest to kwota niższa niż wynikająca
z reklamowanej faktury. Niestety, w tym przypadku, procedura reklamacyjna nie wstrzymuje biegu terminu płatności i w związku z powyższym, wobec zwłoki z zapłatą bieżących należności, odbiorcy są narażeni na możliwość wstrzymania dostaw energii. W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków za ciepło warto niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania. Wznowienie dostaw ciepła wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Wysokość opłaty z tego tytułu określona jest w „Cenniku usług okołociepłowniczych i opłat dodatkowych Veolia Energia Łódź S.A.” – dostępnej na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/

Co to jest nielegalny pobór ciepła?

Za nielegalne pobieranie ciepła należy uznać pobieranie ciepła:

 1. bez zawarcia umowy,
 2. z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego, lub
 3. poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.

Na mocy przepisów, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli układu pomiarowego, dotrzymania zawartej umowy i prawidłowości rozliczeń, zostało stwierdzone, że nastąpił nielegalny pobór. W przypadku gdy ciepło pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedaży  ciepła -przedsiębiorstwo obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, określonych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło, oraz:

 1. wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości jego obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów;
 2. wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej i średniego czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów.

W przypadku gdy Odbiorca pobierał ciepło:

 • niezgodnie z warunkami określonymi w umowie  sprzedaży ciepła – w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła, oraz
 • gdy odbiorca uniemożliwił dokonanie wstrzymania dostarczania ciepła na podstawie ustawy – Prawo energetyczne,

– to przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć Odbiorcę opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową albo odbiorca uniemożliwił wstrzymanie dostarczania ciepła, mimo spełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków określonych w ustawie – Prawo energetyczne.

Gdzie przesłać reklamację dotyczącą rozliczeń wynikających z umowy sprzedaży ciepła?

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi rozliczenia z odbiorcami ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży ciepła.

Reklamacje związane z umowami sprzedaży ciepła można składać telefonicznie bądź e-mailowo. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt dla Klientów: https://energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/kontakt-dla-klientow-2/

Zgodnie ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców, udzielenie odpowiedzi na  interwencje, skargi i zażalenia dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, następuje w ciągu:

12 godzin – informacje lub odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

14 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez  telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz, pisemnego wyjaśnienia,

30 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Chce przepisać umowę sprzedaży ciepła. Jak mogę to zrobić?

Aby przepisać umowę sprzedaży ciepła konieczne jest dostarczenie do Zespołu ds. Obsługi Klienta Wniosku o rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła za porozumieniem stron przez dotychczasowego Odbiorcę oraz Wniosku o zawarcie umowy sprzedaży ciepła przez nowego właściciela/ dzierżawcę/ najemcę nieruchomości.

Wnioski dostępne są na stronie intenetowej: https://energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/zespol-ds-obslugi-klienta/wzory-wniosow/

W jaki sposób Odbiorcy zostają poinformowani o nowych cenach i stawkach opłat?

Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży ciepła, Sprzedawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o wysokości i terminie wprowadzenia nowych cen i stawek opłat co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Taryfa dla ciepła publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz zamieszczana na naszej stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/

Co oznaczają różne rodzaje opłat na mojej fakturze VAT?

Rodzaje cen i stawek opłat są wyspecyfikowane na fakturze za ciepło wystawionej przez przedsiębiorstwo energetyczne, zgodnie z zapisami obowiązującej umowy sprzedaży ciepła, z zastosowaniem wskazań urządzenia pomiarowego oraz jednostkowych cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie. Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym Odbiorca – właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do danego obiektu. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie przedsiębiorstwa, które są podstawą dla wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez Spółdzielnię Mieszkaniową, czy Wspólnotę Mieszkaniową) nie są automatycznie stosowane w rozliczeniach z mieszkańcami. Zarządcy budynków określają metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła.

Z poszczególnymi rodzajami opłat dla typowej faktury VAT za ciepło można zapoznać się w zakładce: Jak zrozumieć fakturę?https://energiadlalodzi.pl/wp-content/uploads/2021/12/faktura-one-pager_VLOD.pdf

Gdzie znajduje się numer Nabywcy/Płatnika na fakturze VAT?

Numer Nabywcy/Płatnika znajduje się na górze po lewej stronie faktury VAT.

Jaki okres rozliczeniowy obejmuje faktura VAT?

Okres rozliczeniowy wskazany jest na odwrocie faktury VAT – bądź w załączniku do faktury (jeżeli faktura obejmuje kilka odbiorów – odrębnie dla poszczególnych odbiorów).

Kto wystawił fakturę VAT za ciepło – kto odpowiada za „moje” fakturowanie?

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do wystawienia faktury sprzedaży ciepła znajdują się nad kodem kreskowym na fakturze.

Na który numer konta mogę dokonać płatności? – podany w formularzu przelewu na fakturze, czy wskazany w piśmie Veolii Energii Łódź S.A., czy w stopce na papierze firmowym Spółki?

Numer konta podany w piśmie oraz w stopce na papierze firmowym Spółki tj. 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000, to ogólny nr konta Veolia Energia Łódź S.A., natomiast numer wskazany w formularzu przelewu to indywidualny numer, przypisany do danego kontrahenta/klienta. Oba numery kont są prawidłowe do dokonywania płatności.

Jak należy weryfikować numery rachunków z tzw. białej listy?

W związku z wejściem w życie elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT (tzw. białej listy) uprzejmie informujemy, że  rachunek podany na fakturze jest poprawnym rachunkiem (tzw. „rachunkiem wirtualnym”), na który należy dokonywać wpłat. Rachunek wirtualny jest generowany do rachunku bankowego Veolia Energia Łódź S.A., który widnieje w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT. W celu weryfikacji zgłoszenia rachunku wirtualnego należy w wyszukiwarce „białej listy” dostępnej pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka wybrać  wyszukiwanie pod kątem numeru konta.  Następnie należy wprowadzić przypisany dla Państwa oraz widniejący na fakturze, pod kodem kreskowym, numer rachunku wirtualnego. W tej sytuacji wyszukiwarka Ministerstwa Finansów zwróci prawidłowy wynik. Wyszukiwanie pod kątem NIP/REGON, bądź nazwy nie wskażą rachunków wirtualnych.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat, jak do tej pory, na rachunek spersonalizowany tzw. wirtualny, podany na Państwa fakturze. Zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów przygotowaną na interpelację poselską z dnia 19 sierpnia 2019 r. o znaku PT8.054.5.2019.WLI.451E, konto takie nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Jak wskazał bowiem minister, takie numery rachunków bankowych nie będą figurować w wykazie podmiotów VAT, zwanym również „białą listą”. https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W jaki sposób mogę sprawdzić stan mojego salda?

Stan salda można sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami przez adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

Co zrobić jeśli nie otrzymałem faktury za ciepło, z tytułu pozostałej sprzedaży bądź noty odsetkowej?

Należy wystąpić do Działu Zarządzania Wierzytelnościami o wydanie duplikatu faktury lub noty wysyłając pismo na adres:

Dział Zarządzania Wierzytelnościami

Veolia Energia Łódź S.A.

J. Andrzejewskiej 5,  92-550 Łódź

lub na adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy wpłata dokonana przeze mnie wpłynęła na konto Veolii Energii Łódź S.A.?

Można to sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami przez adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com