×

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 poz. 1772 i 1693) („Ustawa”), ulega przedłużeniu system wsparcia odbiorców ciepła uregulowany Ustawą. Do 30 czerwca 2024 r. Veolia Energia Łódź S.A., będzie stosować w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 Ustawy, ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z art. 3a Ustawy.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. będą stosowane ceny i stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 Ustawy, w podziale na poszczególne grupy taryfowe zgodnie z tabelą. Zestawienie cen i stawek opłat, które będą stosowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 Ustawy, w podziale na poszczególne grupy taryfowe, zawiera tabela.

Wskazane w tabelach ceny i stawki opłat ustalone zostały w związku z wejściem w życie, z dniem 15 lutego 2023 r., nowelizacji Ustawy, na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej Ustawy. W przypadku zmiany tych przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Łódź S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami. 

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje taryfa dla ciepła Taryfa dla ciepła od 1 01 2024 r.

1 maja 2023 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa dla ciepła od 1 05 2023 r.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2022PLIK DO POBRANIA