×

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 poz. 1772 i 1693) („Ustawa”), ulega przedłużeniu system wsparcia odbiorców ciepła uregulowany Ustawą. Do 30 czerwca 2024 r. Veolia Energia Łódź S.A., będzie stosować w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 Ustawy, ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z art. 3a Ustawy.

Zestawienie cen i stawek opłat, które będą stosowane od 1 stycznia 2024 r. do 22 maja 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 Ustawy, w podziale na poszczególne grupy taryfowe, zawiera tabela.

W związku ze zmianą taryfy dla ciepła od 23 maja 2024 r. następują od tego dnia zmiany w zestawieniu cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 Ustawy, w podziale na poszczególne grupy taryfowe, zgodnie z tabelą

Wskazane w tabelach ceny i stawki opłat ustalone zostały w związku z wejściem w życie, z dniem 15 lutego 2023 r., nowelizacji Ustawy, na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej Ustawy. W przypadku zmiany tych przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Łódź S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami. 

23 maja 2024 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa dla ciepła od 23 05 2024 r.

01 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa dla ciepła od 01.01.2024 r.

 

Mapa obszarów do tabel regulacyjnych