×

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) („Ustawa”), w okresie od dnia 1 marca 2023 r. uległ zmianie system wsparcia odbiorców ciepła uregulowany Ustawą. Począwszy od dnia 1 marca 2023 r. Veolia Energia Łódź S.A., będzie stosować w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 Ustawy, ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z art. 3a Ustawy.

Zaktualizowane zestawienie cen i stawek opłat, które będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 Ustawy, w podziale na poszczególne grupy taryfowe, zawiera tabela.

Wskazane w tabeli ceny i stawki opłat ustalone zostały w związku z wejściem w życie, z dniem 15 lutego 2023 r., nowelizacji Ustawy, na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej Ustawy. W przypadku zmiany tych przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Łódź S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami. 

***

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa dla ciepła dostępna Taryfa dla ciepła od 1 01 2023 r.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2021PLIK DO POBRANIA