×

Veolia Energia Łódź, jako jedna ze spółek operacyjnych, właściwa dla naszej lokalizacji, działając zgodnie z polityką klimatyczną państwa, również w oparciu  o ustawodawstwo UE, dba o wdrożenie nowych technologii ograniczających wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz jest zaangażowana w jak najwyższy udział paliw odnawialnych w procesie produkcji energii w kogeneracji tj. zastąpienie biomasą części paliwa konwencjonalnego jakim jest węgiel kamienny.

Wpływa to na zmniejszenie emisji:

  • CO2,
  • tlenków siarki,
  • azotu,
  • pyłu,
  • oraz na zrównoważony rozwój miasta i  przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Veolia Energia Łódź, w elektrociepłowni EC4 produkuje energię cieplną i elektryczną z odnawialnych źródeł energii (biomasy).

Produkcja jest nadzorowana przez niezależną jednostkę certyfikującą uznaną na rynku, która przeprowadza audyt.

Jednostka ta wydaje certyfikaty gwarantujące pochodzenie określonej ilości energii z biomasy wyrażonej w GJ.

100% pewności, że ilość zużytej energii cieplnej przez Klienta w danym roku kalendarzowym została wytworzona ze źródła zasilanego biomasą, co przekłada się na brak emisji CO2.

Klient płaci za „zielone” ciepło wyprodukowane z biomasy poświadczone certyfikatem za zadeklarowany wolumen ( w danym roku kalandarzowym).

Certyfikacja realizowana jest  po zakończeniu roku kalendarzowego.