×

Rodzaje cen i stawek opłat pobieranych przez przedsiębiorstwo energetyczne uzależnione są od zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze wylicza opłaty za dostarczone do odbiorcy ciepło na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła i cen nośnika ciepła oraz stałe i zmienne stawki opłat za usługi przesyłowe.

Rodzaje opłat, podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży/kompleksowej dostarczania ciepła (w tym m. innymi zasady odczytu).

Opłaty stanowią iloczyn jednostek fizycznych oraz cen/stawek opłat zawartych w taryfie.

Opłaty za ciepło można pogrupować w najprostszy sposób następująco:

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło. Wielkość ta zależy od m.in. stanu technicznego budynku i jego instalacji, od wykonanej termoizolacji oraz przeznaczenia obiektu.

Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytego ciepła wykorzystywanego
na potrzeby ogrzewania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za zamówioną moc cieplną stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe.

W przypadku, gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku np. wskazania ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych, powierzchnię lub kubaturę tych lokali oraz wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła dostarczonego na ogrzewanie tego budynku.