×

ZASADA DZIAŁANIA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA

Pompa umożliwia eksploatację powietrza atmosferycznego jako źródła ciepła, w trzech obiegach, idealnie współpracujących ze sobą.

1. Pierwszy obieg (powietrze) – wentylatory doprowadzają ogrzane powietrze (1) do pompy ciepła. Powietrze przekazuje swoje ciepło i po schłodzeniu jest ponownie odprowadzane na zewnątrz.

2. Drugi obieg (pompa ciepła) – poprzez parownik (2) powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu cyrkulującemu w pompie ciepła. Czynnik chłodniczy zostaje ogrzany, wrze, paruje i opuszcza parownik pod postacią gazu. Czynnik chłodniczy w postaci gazowej jest zasysany przez sprężarkę, która stanowi centralny element pompy ciepła. Następuje sprężenie czynnika pod dużym ciśnieniem, co wiąże się z jeszcze silniejszym jego ogrzaniem. Dodatkowo, energia napędowa sprężarki jest przekształcana w ciepło i przechodzi do czynnika chłodniczego.

3. Trzeci obieg (system grzewczy) – znajdujący się pod ciśnieniem czynnik chłodniczy w postaci gazu oddaje swoje ciepło w skraplaczu (3) za pośrednictwem wymiennika ciepła do obiegu wody grzewczej w systemie centralnego ogrzewania. Czynnik chłodniczy ponownie przechodzi w stan ciekły. Obieg zamyka się – ciekły czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny (4) z powrotem do parownika, zamykając obieg.

Powietrzne pompy ciepła wykonane w technologii bezpośredniego odparowania, które montowane są w dowolnym miejscu obok budynku. Wbudowany, modulowany wentylator wymusza przepływ powietrza zewnętrznego, z którego odzyskiwane jest ciepło przekazywane jest do wnętrza budynku. Ciepło to jest darmowe, odnawialne i niewyczerpalne. Latem pompa ciepła odbiera nadmiar ciepła z budynku i usuwa je na zewnątrz.
Ciepło odzyskiwane jest poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego w wymienniku, przez który przepływa powietrze zewnętrzne, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności pracy pomp. Ciepło używane do tego procesu jest wcześniej pobierane z powietrza zewnętrznego i gromadzone, a więc darmowe. Pozwala to na dalsze zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskiwanie najefektywniejszego odzysku ciepła.

Konstrukcja pompy ciepła umożliwia elastyczną konfigurację instalacji z poszczególnych elementów, w zależności od wymagań. Szczytowe zapotrzebowanie na ciepło, pojawiające się okresowo, pokrywane jest przez elektryczny podgrzewacz pomocniczy. Wymagany przepływ czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania wywoływany jest przez pompę obiegową o regulowanej prędkości obrotowej. Czynnik grzewczy kierowany jest do odpowiednich obiegów za pomocą zaworu przełączającego. Pompa ciepła może także przygotowywać wodę lodową na potrzeby chłodzenia pomieszczeń. Zastosowanie w konstrukcji pompy ciepła elektronicznego zaworu rozprężnego zapewnia elastyczność pracy i utrzymanie wysokiej efektywności w zmieniających się warunkach różnych trybów pracy.

ZALETY POMP CIEPŁA

 • Możliwość swobodnej dostawy ciepła wszędzie tam, gdzie jest dostępność energii elektrycznej
 • Wykorzystywanie ogólnie dostępnej odnawialnej energii z otoczenia – powietrze
 • Możliwość dostawy ciepła bez tworzenia zapasu paliwa
 • Uniknięcie kłopotliwych dostaw paliw stałych i ciekłych
 • Bezobsługowość- technologia ‘fit and forget’
 • Brak kosztownych inwestycji w pomieszczenie kotłowni oraz komin. Mała powierzchnia zabudowy
 • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wody do centralnego ogrzewania oraz możliwości chłodzenia budynku

OFERTA SPRZEDAŻY CIEPŁA

Veolia proponuje podpisanie dwóch rodzajów umów: dzierżawy pompy ciepła i sprzedaży ciepła wytworzonego w pompie ciepła.

Umowa dzierżawy daje tytuł prawny do urządzenia, które przechodzi w eksploatację Veolii. Na podstawie tej umowy zawieramy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, umowę świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej i w całości przesyłamy energię elektryczną z własnej produkcji na potrzeby pracy pompy ciepła. Wydzierżawiający nie jest obciążany kosztami tej energii elektrycznej.

Umowa sprzedaży reguluje sprawy sprzedaży i rozliczeń za ciepło z pompy ciepła. Veolia rozlicza energię cieplną na podstawie legalizowanego licznika energii cieplnej i fakturuje sprzedaż na klienta.

Veolia gwarantuje konkurencyjną z gazem cenę ciepła, która będzie zgodna z Taryfą dla Ciepła. Sprzedaż ciepła wyprodukowanego w powietrznej pompie ciepła będzie rozliczana według wskazań licznika ciepła zamontowanego w pompie ciepła.

PODZIAŁ KOSZTÓW

Proponujemy następujący podział kosztów:

1. Veolia poniesie koszty:

 • Energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła
 • Przesyłu energii elektrycznej do pompy ciepła
 • Opłaty przyłączeniowej do sieci lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej
 • Licznika energii cieplnej
 • Dzierżawy i serwisu pompy ciepła
 • Koncesji i taryfy

2. Klient poniesie koszty:

 • Dokumentacji technicznej i wykonania przyłączy energetycznych do pompy ciepła
 • Urządzeń pompy ciepła
 • Ciepła dostarczonego z pompy ciepła

UZYSKANIE DOTACJI Z WFOŚiGW

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oparty jest o mechanizm częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego dla zadań dotyczących ograniczania niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Montaż pomp ciepła kwalifikowany jest jako uzyskanie efektu ekologicznego, przez co można uzyskać spłatę do 40% kosztów kwalifikowanych kredytu. Jeśli będą Państwo zainteresowani taką formą wsparcia prosimy o informację i  później przygotujemy szczegółowe informacje.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z VEOLIĄ

 • Stała konkurencyjna cena ciepła przez cały rok
 • Stała cena ciepła niezależna od temperatury zewnętrznej
 • Bezpłatny serwis pompy ciepła w ramach umowy dzierżawy
 • Umowa wieloletnia z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
 • Pozyskanie preferencyjnego kredytu/leasingu na inwestycje
 • 50% tańsze ciepło w stosunku do kotłowni olejowej

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem ds. efektowności energetycznej: efektywnosc.vlod@veolia.com