×

Rodzaje cen i stawek opłat są wyspecyfikowane na fakturze za ciepło wystawionej przez przedsiębiorstwo energetyczne, zgodnie z zapisami obowiązującej umowy sprzedaży ciepła, z zastosowaniem wskazań urządzenia pomiarowego oraz jednostkowych cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie.

Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym Odbiorca – właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do danego obiektu.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie przedsiębiorstwa, które są podstawą dla wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez Spółdzielnię Mieszkaniową, czy Wspólnotę Mieszkaniową) nie są automatycznie stosowane w rozliczeniach z mieszkańcami. Zarządcy budynków określają metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła.

Z poszczególnymi rodzajami opłat dla typowej faktury VAT za ciepło można zapoznać się w zakładce: Jak zrozumieć fakturę?https://energiadlalodzi.pl/wp-content/uploads/2021/12/faktura-one-pager_VLOD.pdf