×

Za nielegalne pobieranie ciepła należy uznać pobieranie ciepła:

  1. bez zawarcia umowy,
  2. z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego, lub
  3. poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.

Na mocy przepisów, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli układu pomiarowego, dotrzymania zawartej umowy i prawidłowości rozliczeń, zostało stwierdzone, że nastąpił nielegalny pobór.

W przypadku gdy  ciepło pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedaży  ciepła -przedsiębiorstwo obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, określonych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło, oraz:

  1. wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości jego obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów;
  2. wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej i średniego czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów.

W przypadku gdy Odbiorca pobierał ciepło:

  1. niezgodnie z warunkami określonymi w umowie  sprzedaży ciepła;
  2. w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła, oraz
  3. gdy odbiorca uniemożliwił dokonanie wstrzymania dostarczania ciepła na podstawie ustawy Prawo energetyczne,

– to przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć Odbiorcę opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową albo odbiorca uniemożliwił wstrzymanie dostarczania ciepła, mimo spełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków określonych w ustawie Prawo energetyczne.