×

Ciągłość dostawy ciepła jest jednym z parametrów określających jakość dostaw ciepła. Niedotrzymanie parametrów jakościowych ma wpływ na określenie należności za pobrane ciepło z tytułu realizacji zawartej z odbiorcą umowy.

Na mocy przepisów, odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła w zakresie:

  1. terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania
  2. planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim.

Wysokość bonifikat, o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej, ustala się w następujący sposób:

  1. jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, 1/30 miesięcznej opłaty                       za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie;
  2. jeżeli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła.