×

Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub odbiorcy za urządzenia i instalacje cieplne, jest miejsce określone w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Ustalenie miejsca rozgraniczenia własności ma podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie sieci czy przyłącza. Przy czym przez „przyłącze” rozumie się odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorcy za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący instalacje z instalacjami odbiorcy w obiektach.

W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła,  warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą.

W przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa ciepłowniczego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy, warunki przyłączenia instalacji odbiorczej powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej między przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą.