×

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, umowę sprzedaży ciepła zawiera Spółdzielnia, która jest zobowiązana rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku(-ów). Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Spółdzielnia rozwiązuje problem podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe wewnętrznymi przepisami. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. Spółdzielnia wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”. W Spółdzielniach Mieszkaniowych regulaminy te ustalane są przez odpowiednie władze Spółdzielni, zgodnie z procedurami określonymi w statucie.

W przypadku wątpliwości co do sposobu i wysokości wnoszonych opłat za dostarczone ciepło, możliwe jest wyjaśnienie tej sprawy z organami Spółdzielni.