×

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku domów wielolokalowych, umowę sprzedaży ciepła zawiera właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku(-ów). Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Wspólnotą Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wspólnota rozwiązuje problem podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe wewnętrznymi przepisami. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła.

Wspólnota wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”. We wspólnotach mieszkaniowych regulaminy te ustalane są zgodnie z procedurami przyjętymi we wspólnocie dla zarządu nieruchomością wspólną, o której mowa w ustawie  o własności lokali.

W przypadku wątpliwości co do sposobu i wysokości wnoszonych opłat za dostarczone ciepło, możliwe jest wyjaśnienie tej sprawy z Administratorem/Zarządzającym bądź organami Wspólnoty.