×

Veolia Energia Łódź zapewnia dostawy ciepła systemowego przez cały rok.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej może nastąpić w ciągu 36 godzin od złożenia pisemnego wniosku. Zgłoszenia od odbiorców przyjmowane są w systemie 24-godzinnym (w ciągu całej doby), przy czym czas rozpoczęcia czynności załączenia liczony jest od godziny 7.00 dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Wnioski należy przesyłać do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego Spółki drogą e-mailową na adres:

rejon1.lodz@veolia.com

rejon2.lodz@veolia.com

Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Sprzedawcy. Warunkiem dotrzymania w/w terminu jest zapewnienie przez odbiorców niezwłocznego dostępu do pomieszczeń węzła oraz właściwe przygotowanie instalacji wewnętrznych wszystkich uruchamianych węzłów. Sprzedawca wykonuje na zlecenie odbiorcy czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez odbiorcę obiektów.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są nieodpłatnie – w przypadku, gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na:

  1. rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłączeniu tego obiektu do sieci ciepłowniczej,
  2. rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego obiektu,
  3. przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po rozpoczęciu dostarczania ciepła.

Czynności włączania i wyłączania wykonywane są odpłatnie za każde dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów zgodnie z „Cennikiem usług okołociepłowniczych i opłat dodatkowych Veolia Energia
Łódź S.A.” , zamieszczonym na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/