×

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że:

  1. instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
  2. nastąpił nielegalny pobór ciepła.

Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło,
  2. zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, a uprzednio odbiorca został już powiadomiony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  3. przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Dość często odbiorcy, którzy wszczęli procedurę reklamacyjną w związku z otrzymanym rozliczeniem za ciepło, uiszczają opłatę jedynie w kwocie, jaka ich zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu nośników energii. Zazwyczaj jest to kwota niższa niż wynikająca z reklamowanej faktury. Niestety, w tym przypadku, procedura reklamacyjna nie wstrzymuje biegu terminu płatności i w związku z powyższym, wobec zwłoki z zapłatą bieżących należności, odbiorcy są narażeni na możliwość wstrzymania dostaw energii.

W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków za ciepło warto niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania. Wznowienie dostaw ciepła wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Wysokość opłaty z tego tytułu określona jest w „Cenniku usług okołociepłowniczych i opłat dodatkowych Veolia Energia Łódź S.A.” – dostępnej na stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/