×

Efektywność energetyczna 

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 468 z późn.zm.)

efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy, środkami poprawy efektywności są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r, poz. 1184).

Zgodnie z tym wykazem, do przykładowych działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w odniesieniu do budynków, zaliczyć można m.in.:

 • termomodernizacja budynków;
 • modernizacja lub wymiana urządzeń technologicznych związanych z procesami przemysłowymi;
 • modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych co i cwu (ich wymiana, bądź montaż pokrowców izolacyjnych) oraz wymiana taśm i linii produkcyjnych;
 • modernizacja układów odzyskiwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;
 • modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układów odzysku ciepła;
 • modernizacja źródeł ciepła itp.

Lista przedsięwzięć nie jest zamknięta.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w Veolia Energia Łódź:

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które są adekwatne do przedmiotu działalności Veolia Energia Łódź S.A., zaliczyć można – zgodnie z wyżej wymienionym wykazem przykładowe inicjatywy tj.:

 • modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np.: urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp);
 • modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy;
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu (np.: przygotowania i transportu paliwa; układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; układów chłodzenia; układów redukcji emisji);
 • modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła (np.: wymiana lub modernizacja grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej; modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych, poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne; instalacja lub modernizacja systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych; modernizacja lokalnych źródeł ciepła);
 • ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych (przykładowo poprzez zmianę technologii wykonania tych sieci; zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych ; zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków; usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania; poprawę izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę).

Przykłady środków poprawy efektywności energetycznej stosowane w Veolia Energia Łódź S.A.

 • dostawa ciepła sieciowego wyprodukowanego w ramach kogeneracji;
 • zastępowanie starej technologii kanałowych sieci ciepłowniczych na rzecz rur preizolowanych;
 • stosowanie nowoczesnych metod pomiarowych, sterowania i zdalnego monitoringu;
 • obniżanie strat ciepła poprzez użycie lepszych materiałów termoizolacyjnych;
 • wspieranie działań zwiększających efektywność energetyczną;
 • wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne;
 • modernizacja stacji sprężonego powietrza;
 • ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych wodnych poprzez izolację termiczną armatury w komorach;
 • likwidacja zbędnych odcinków sieci.

 Przykłady efektywnych energetycznie urządzeń technicznych w Veolia Energia Łódź S.A.

 • Kocioł OP o mocy 94 KW firmy RAFAKO
 • Kocioł OF o mocy 129 MW firmy METSO
 • Kocioł OP o mocy 165 MW firmy RAFAKO
 • Turbina UP o mocy 40 MW firmy BRNEŃSKA
 • Turbina TP o mocy 55 MW firmy ZAMECH
 • Turbina UCK o mocy 105 MW firmy DOLMEL

Szczegółowe informacje na temat poprawy efektywności energetycznej zostały opisane w zakładce „Jak oszczędzać energię”