×

Rekrutacja już ruszyła i potrwa do 20 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy osoby, które chcą:

 • współtworzyć przyszłość miasta,
 • nawiązać współpracę z decydentami,
 • poznać narzędzia i mechanizmy partycypacji młodych w Łodzi,
 • nauczyć się jak skutecznie realizować zamierzenia,
 • wzmocnić swoją pozycję lidera,
 • poznać inne, aktywne osoby.

Nasz program kierujemy do studentów pierwszych lat łódzkich uczelni wyższych:

 • aktywnie działających na rzecz/ na terenie Łodzi,
 • określającym się jako działacz/ka społeczny lub aktywista/ka,
 • posiadającym doświadczenie liderskie np. w Młodzieżowej Radzie, samorządzie uczniowskim/studenckim, współpracującym z łódzkimi organizacjami pozarządowymi lub ruchu obywatelskim, wolontariuszy, którzy:
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa, komunikacji i współpracy z samorządem,
 • mają poczucie wpływu na rozwój swojej uczelni, miasta, środowiska lub NGO i chcą ten wpływ poszerzać,
 • chcą zdobyć wiedzę o mieście, o możliwościach jakie ono daje i jego potrzebach,
 • chcą pogłębić wiedzę na temat wyzwań klimatycznych w kontekście Łodzi oraz nowych trendów rozwoju miast,
 • stawiają na rozwój własny oraz chcą świadomie i skutecznie uczestniczyć w kształtowaniu miasta.

W ramach udziału w Akademii zapraszamy Was na:

 1. Pierwsze szkolenie stacjonarne: Trening liderski (19-22 maja, wydarzenie stacjonarne, wyjazdowe, w ośrodku w okolicach Łodzi);
 2. Dwa spacery badawcze w Łodzi przygotowane przez obecnych liderów miasta (w pierwszym tygodniu lipca, spacer 2h + 3h warsztat);
 3. Dwa spotkania warsztatowe z udziałem ekspertów (2x 3h, stacjonarnie w Łodzi);
 4. Drugie szkolenie stacjonarne: Liderzy zmian w mieście (29-30 września, wydarzenie stacjonarne, w Łodzi);
 5. Hackhathon – sesję dotycząca rozwiązywania problemów Łodzi (18.10, wydarzenie całodzienne);
 6. Konferencję podsumowująca (18.10, wydarzenie całodzienne).

Zakres merytoryczny programu:

 1. Trening przywództwa i umiejętności liderskich;
 2. Współpraca między liderami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi Łodzi;
 3. Zrównoważony rozwój Łodzi;
 4. Rewitalizacje i reindustrializacje;
 5. Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu;
 6. Łódzkie tereny zielone;
 7. Rezyliencja i odporność miasta.

Aby wziąć udział w Programie należy przejść dwuetapową rekrutację.

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem. Czas na wypełnienie formularza do 20.04.
 2. Wybrane osoby otrzymają do 21.04 zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do Akademii. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zdalnie w dniach 24-28.04. W rozmowach z osobą kandydującą biorą udział przedstawicielki Fundacji Szkoła Liderów i przedstawiciele Fundacji VEOLIA.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna na stronie www w dniu 04.05.2023.

Nie zwlekaj i zgłoś się do udziału w 1. edycji Łódzkiej Akademii Młodych Liderów:

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kontakt: Eliza Bujalska, eliza.bujalska@szkola-liderow.pl

Projekt realizują : Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów.

Fundacja Veolia Polska:  

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • działanie na rzecz ochrony środowiska prowadząc edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,
 • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,
 • organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja Szkoła Liderów 

Fundacja powstała na kanwie działalności prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który po transformacji ustrojowej zainicjował formowanie elity przywódczej poprzez kształcenie liderów życia publicznego. W 1994 ruszyły pierwsze wyjazdy szkoleniowe, tzw. Szkoły Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, które dały podwaliny do stworzenia Stowarzyszenia, a następnie w 2014 roku fundacji.

Dziś oferta Fundacji kierowana jest do:

 • liderów samorządu lokalnego;
 • liderów politycznych;
 • młodych liderek i liderów;
 • liderów społeczności lokalnych (sołtysi, wiejscy aktywiści, szefowie lokalnych stowarzyszeń itp.);
 • liderów miast (przedstawicieli trzech sektorów);
 • wolontariuszy warszawskich;
 • animatorów kultury.

We wszystkich programach Szkoły Liderów wzięło udział łącznie ponad 4 tysiące osób. Sieć naszych absolwentów jest głęboko zakorzeniona w sferze publicznej.

Naszym sukcesem jest stworzenie środowiska osób, które kierują się dobrem publicznym, mają wizję zmian i potrafią pociągnąć za sobą innych. Absolwenci Szkoły Liderów zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, wysokich urzędach i organach władzy lokalnej. Po wyborach 2019 w Parlamencie RP zasiada 25 absolwentów Szkoły Liderów, w tym jedna posłanka, która ukończyła Szkołę Liderów Miast.

Fundamentem Szkoły Liderów jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności. Liderzy naszych programów przedstawiają sobą całą mozaikę społeczną pod względem płci, wieku, rodzaju działalności publicznej i wyznawanego światopoglądu.

ULOTKA LAML