×

Veolia Energia Łódź S.A.

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

wózka akumulatorowego platformowego WNA 1320 (rok produkcji 1987).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.06.2024 do godz.11.00 na adres email lukasz.kurowski@veolia.com

Oferta musi zawierać: nazwę i dokładny adres Oferenta, nazwę środka trwałego, proponowaną cenę zakupu.

Cena wywoławcza w/w środka trwałego to 2.000 PLN netto.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zatwierdzeniu protokołu. Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę kupna zostaną powiadomieni o wyniku przetargu (bez ujawniania danych innych oferentów).

Odbiór środka trwałego będzie możliwy po zapłaceniu faktury przez Oferenta.

Veolia Energia Łódź S.A nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte środka trwałego oraz nie udziela na niego gwarancji.

Veolia Energia Łódź S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje na temat środka trwałego i możliwości jego obejrzenia można uzyskać w godz. 7.00- 15.00 u Pana Łukasza Kurowskiego tel. kom. +48 667 624 508.