×

Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. zwołał na dzień 2 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. J. Andrzejewskiej 5, w Sali VIP. Początek obrad o godzinie 14.00 (rejestracja akcjonariuszy od godziny 13.00).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZWZ podsumuje działalność Spółki i organów jej władzy w 2014r., zatwierdzi podział wypracowanego zysku i zasady wypłaty dywidendy oraz podejmie decyzję dot. wprowadzenia zmian w statucie. Ponieważ rok 2014 był ostatnim rokiem VIII kadencji Rady Nadzorczej ZWZ obwieści także decyzję dot. składu Rady Nadzorczej IX kadencji.

 

Porządek obrad przewiduje:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
6.    Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2014r.
7.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, zawierającego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku dot. podziału zysku za 2014r.
8.    Informacja Głównej Komisji Wyborczej nt. wyników wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.
9.    Informacja Veolia Energia Polska S.A. nt. powołania członków Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A. IX kadencji i ich wynagrodzeń.
10.  Przedstawienie wniosku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółki.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
c)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
d)    udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
e)    podziału zysku netto wypracowanego w 2014r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
f)     powołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki;
g)    wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej IX kadencji;
h)    wprowadzenia zmian w statucie Spółki;
i)     przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;

12.   Wolne głosy i wnioski.
13.   Zamknięcie obrad.

 

Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

 

Proponowane zmiany w statucie obejmują uzupełnienie dotychczasowego §5 o treści:

„Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1.       Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).
2.       Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).
3.       Przesyłanie energii elektrycznej  (35.12.Z).
4.       Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).
5.       Handel energią elektryczną (35.14.Z).
6.       Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
7.       Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z).
8.       Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z).
9.       Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z).
10.    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
11.    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
12.    Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z).
13.    Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z).
14.    Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z).
15.    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z).
16.    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).
17.    Transport drogowy towarów (49.41.Z).
18.    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z).
19.    Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).
20.    Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).
21.    Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z).
22.    Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z).
23.    Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z).
24.    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
25.    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
26.    Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z).
27.    Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z).
28.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi    (68.20.Z).”

o dodatkowy punkt:

„29.  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).”

 

Zapraszamy Akcjonariuszy do udziału w Zgromadzeniu.